DEKLARĀCIJAS


                                                                              
Par Latvijas bērnu un jauniešu pilnvērtīgu Eiropas Savienības 
iespēju izmantošanu 

Lai veicinātu jauniešu konkurētspēju un iesaistīšanos Eiropas Savienības izglītības, mācību, kultūras un apmaiņas programmās, Jauniešu Saeima nolemj, ka:
 1. katrā pašvaldībā un visās valsts skolās jāveido informācijas un atbalsta centri un grupas par ES programmām, kā arī jāinformē par jauniešu iespējām piedalīties brīvprātīgajā darbā neformālās izglītības projektos un apmaiņas programmās. Šādi informācijas un atbalsta centri un grupas palīdzēs jauniešiem uzzināt par iespējām un aktualitātēm;
 2. informācijas un atbalsta centriem jādarbojas ciešā sasaistē ar jauniešu organizācijām skolās, piemēram, ar skolēnu parlamentiem un padomēm, nolūkā informēt par veiksmīgi realizētajiem projektiem, tādējādi motivējot jauniešus iesaistīties ES programmās un projektos;
 3. skolu mācību programmās iekļaujama kompetentu pedagogu vadīta apmācība par Eiropas Savienības jautājumiem;
 4. jārisina jautājums par finansējuma pieejamību ES projektu realizācijai jauniešu iespējām atbilstošā un pieejamā veidā;
 5. izmantojot Eiropas Savienības programmas, jāpalīdz jauniešiem ar invaliditāti iesaistīties izglītības, mācību, kultūras un pētniecības projektos un apmaiņas programmās, lai veicinātu viņu sociālo integrāciju sabiedrībā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
2012.gada 27.aprīlī  


Par bērnu un jauniešu atbalstu Latvijas tautsaimniecības 
ilgtspējīgai izaugsmei


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:
 1. ar maksimālu sabiedrības, bērnu, jauniešu un nevalstisko organizāciju līdzdalību nepieciešams veicināt ekonomiski efektīvu Latvijas dabas resursu (jo īpaši Latvijas meža un ūdens resursu) izmantošanu, kā arī to atjaunošanu ar mērķi atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību;
 2.  jānovērš darbspējīgā vecuma cilvēku aizplūšana no valsts, mainot nodokļu stratēģiju, kā arī atbalstot uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā;
 3. bērnu un jauniešu vidū jāaktualizē un jāvairo informācija par Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanas nozīmi tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai;
 4. lai stiprinātu Latvijas ekonomikas izaugsmi un veicinātu jaunu darba vietu rašanos, nepieciešams attīstīt lauksaimniecību un ražošanu dažādos Latvijas reģionos:      
  • veicinot infrastruktūras attīstību,
  • atbalstot jaunos uzņēmējus, atvieglojot nodokļu maksājumus pirmajos trijos uzņēmējdarbības gados un tādējādi stimulējot jaunos uzņēmējus augt,
  • piesaistot finansējumu arī no Eiropas Savienības fondiem, pašvaldībām un krājaizdevu sabiedrībām;
 5. nepieciešams ar dažādu projektu un neformālās izglītības palīdzību veicināt un atbalstīt jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbības attīstīšanā, sasaistot izraudzītos uzņēmējdarbības virzienus ar atbilstošām bērnu un jauniešu interesēm un izglītības sniegtajām priekšrocībām un iespējām nākotnē;
 6. jāapsver iespēja izveidot jauniešu iniciatīvas centru, kas apkopotu Latvijas jauniešu uzņēmējdarbības idejas un palīdzētu rast risinājumus šo ideju realizēšanai.                                                                                    
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
2012.gada 27.aprīlī     


Par bērnu un jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida veicināšanā sabiedrībā

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:
 1. visos Latvijas reģionos jāveicina bērnu un jauniešu iesaiste sporta un sabiedriskajās aktivitātēs gan skolas nodarbībās, gan ārpusskolas pasākumos, tostarp jāatbalsta sporta pasākumu organizēšana dažāda vecuma grupu iedzīvotājiem, lai sekmētu paaudžu sadarbību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu;
 2. nolūkā ilgtermiņā risināt sabiedrības veselības un sociālās problēmas, kas saistītas ar kaitīgu ieradumu un atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū, nepieciešams veidot un īstenot sociāli izglītojošas kampaņas par šo ieradumu un vielu ietekmi uz cilvēka veselību; 
 3. nepieciešams visiem bērniem, tostarp arī tiem, kuri neizglītojas kādā no izglītības iestādēm, regulāri nodrošināt daudzpusīgus un savlaicīgus profilaktiskos veselības aprūpes pasākumus un izmeklējumus, lai iespējami savlaicīgi diagnosticētu saslimšanas un novērstu nopietnāku slimību rašanās cēloņus. Studentiem līdz 25 gadu vecumam nodrošināma medicīniskā aprūpe, piemērojot 50 procentu atlaidi;
 4. Latvijai nepieciešami jauni, izglītoti ārsti, kam būtu iespēja veidot karjeru un pilnveidot savas prasmes Latvijā, tādēļ jāatbalsta jauniešu centieni studēt medicīnu, paredzot papildu budžeta vietas augstskolu medicīnas studiju programmās tiem studentiem, kuri iegūtajā specialitātē pēc studiju beigšanas Latvijā būtu gatavi strādāt vismaz piecus gadus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa 
Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
2012.gada 27.aprīlī  


Par bērnu un jauniešu līdzdalību mūsdienīgas izglītības sistēmas veidošanā

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:
 1. nepieciešams pārskatīt un veidot izglītības saturu skolās tā, lai tas atbilstu mūsdienu darba tirgus un jauniešu izraudzītās augstākās izglītības programmu prasībām, vienlaikus sabalansējot teorētiskās, faktuālās un praktiskās informācijas apguvi ar pētnieciskās darbības apjomu; 
 2. veicināt informācijas pieejamību gan pamatskolā, gan vidusskolā par profesionālās karjeras plānošanu un veidošanu, piesaistot profesionālās karjeras konsultantus; 
 3. nolūkā sekmēt reģionālo attīstību un stiprināt dažādu Latvijas reģionu jauniešu sadarbību, veicināt jauniešu iniciatīvas centru izveidi;
 4. skolās mācību priekšmetu programmām pamatā jābalstās uz sadarbību, radošumu, pašiniciatīvu un vispusīgu cilvēka spēju un prasmju attīstīšanu, vienlaikus veicinot skolēnu padziļinātu izpratni par eksaktajiem mācību priekšmetiem un vēlmi tos ar interesi apgūt, kā arī stiprinot patriotismu un valstisko apziņu;
 5. būtu apsverama iespēja īpaši veicināt un atbalstīt vidusskolu sekmīgāko skolnieku mācību sasniegumus, paredzot viņiem iespēju saņemt stipendiju.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa   
Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
2012.gada 27.aprīlī     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ar Saeimas priekšsēdētājas parakstītām deklarācijām varat

Publicēts: 2012.04.02 - 10.45 | Pēdējās izmaiņas: 2012.05.09. - 16.29